Cross Check

En av de viktigaste insikterna i nätverkets första projektfas var att, i motsats till vad majoriteten av partnerländerna trodde, det inte fanns en gemensam bild av innehåll, begrepp och färdigheter som rör det entreprenöriella lärandet och, att detta ocksoå skilja sig åt inte bara länder emellan utan också mellan olika yrkesgrupper och institutioner i samhället.

Därför, efter en jämförelse mellan de system som reglerar pedagogik, ekonomi och arbetsmarknad blev det gemensamma beslutet att komma fram till en gemensam definition som kan känneteckna entreprenöriellt lärande, som utgår från EUs 7: e nyckelkompetens för livslångt lärande.

Resultatet är 25 kentreprenöriella kompetenser, från “lära sig att lära”, till att “ta ansvar” och “skapa nya idéer “.

Mot denna bakgrund togs en enkät fram, som vände sig till tre målgrupper: 1. elever 2. lärare och 3.arbetsplatser/företag. Dessa målgrupper ombads att uppskatta betydelsen av entreprenöriella färdigheterna och kompetenserna för att lyckas i arbetslivet. Ytterligare fanns en särskild fråga för lärare: Vad kan du ta upp och integrera i din undervisning? Vad behöver du stöd i utanför skolan? Denna enkäten bidragit till att varje partnerland och region har fått en samlad bild av hur olika entreprenöriella kompetenser och färdigheter värderas lokalt.

Exempel frågeformulär (EN):

>> Fill in Questionnaire for Entrepreneurs

>> Fill in Questionnaire for Teachers

>> Results

>> Overview

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.