Cross Check

Един от най-важните изводи, до които се достигна през първата фаза на дискусиите в мрежата беше, че противно на мнението на повечето партньори, не съществува единно становище относно съдържанието, понятията и компетенциите, свързани с образованието по предприемачество, и освен това няма различно становище от държавите, от различните професии, специалистите или изследователите, училищата или общностите, университетите или икономиките.

Следователно след сравняване на основите, върху които са изградени системите на образование, икономика и пазар на труда, бе взето общо решение да се намери единна концепция за компетентностите, съдържащи се в цялостната идея за образованието по предприемачество като ключова компетентност 7 за ученето през целия живот на Европейския съюз.

Резултатът е следната концепция от 25 подобласти на предприемаческите компетентности от „учене как да се учи”, до „поемане на отговорност” и „създаване на нови идеи”.

На тази база бе направена т.нар. кръстосана проверка, насочена към съответните 3 целеви групи: 1. Ученици, 2. Учители и 3. Предприемачи. Тези целеви групи бяха помолени да дадат оценка на значението на тези компетентности и умения за младите хора за успеха им в професионалната кариера от гледна точка на целевата група.

Пример въпросник:

>> Fill in Questionnaire for Entrepreneurs

>> Fill in Questionnaire for Teachers

>> Results

>> Overview

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.