Cross Check

Et af de vigtigste resultater fra netværkets dataopsamling er, at der ikke findes en fælles forståelse af, hvad iværksætterundervisning – både begrebs- og indholdsmæssigt – kan være, selvom dette var netværkspartnernes antagelse ved projektets start. De forskellige opfattelser findes både på tværs af landende og på tværs af forskellige faggrupper, forskningsområder, skoler og organisationer.

Efter at have sammenlignet forskelligt baggrundsmateriale om deltagerlandenes uddannelsessystemer og økonomiske og arbejdsmarkedsspecifikke forhold, har netværket derfor udarbejdet en fælles begrebsmæssig ramme, der dels samler de nationale input og dels knytter an til de generelle mål for Livslang Læring og udvikling af Iværksætterånd, som beskrevet i Nøglekompetence nr. 7.

I det følgende beskrives de 25 subkategorier af kompetencer, som knyttes an til iværksætterundervisning og de overordnede mål ”at lære at lære”, ”at tage ansvar” og ”skabe nye idéer”.

På baggrund af den “cross-check” netværket har gennemført, blev følgende 3 målgrupper udvalgt til spørgeskemaundersøgelse: 1. Elever/studerende, 2. lærere og 3. iværksættere/virksomheder. Respondenter fra de 3 målgrupper blev herefter bedt om at vurdere, i hvilken grad de mente, at de oplistede kompetencer og færdigheder var vigtige for unge i forhold til, at opnå succes i deres professionelle karriere.

Eksempel spørgeskema (EN):

>> Fill in Questionnaire for Entrepreneurs

>> Fill in Questionnaire for Teachers

>> Results

>> Overview

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.