Share & Discover

Интересни практики

По време на дейността на мрежата бяха събрани около 70 интересни практики. Практиките показват 20 способности и умения по скала от 1 до 10, които се съдържат в практиката и за които практиката може да бъде използвана.

Освен това практиката включва обща контактна информация, история на дейността, основната целева група, към която е насочена, но също така се посочват и допълнителни целеви групи, както и възрастовата група на учениците, за които се използва практиката. Допълнителната информация за образованието по предприемачество за учители дава на преподавателите възможност да получат информация, ако конкретната дейност от образованието по предприемачество е част от тяхната национална и/или регионална учебна програма, или ако има възможности за учителите от съответния регион/страна да преминат обучение в образование по предприемачество като част от процеса на учене през целия живот.

Знанията по бизнес управление и предприемачество също са посочени, както и общите познания на основните принципи на икономиката. Информацията за организацията допълва интересните практики и улеснява интересуващите се бързо да я прегледат, ако практиката е интересна за тях.

Интересни практики могат да бъдат създавани от всеки без регистрация на уебсайта много бързо.

 

>> Create your own Interesting Practices

>> List of Interesting Practices

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.