About the Comenius Network “Entrepreneurship Education and the World of Work”

Özgeçmiş ve Genel Yaklaşım

“Eğitimin ve Öğretimin girişimcilik de dâhil olmak üzere her alanında yaratıcılığın ve yenilikçiliğin geliştirilmesi” ET 2020 Stratejik Çerçevenin 4. stratejik hedefidir.

Bu stratejik arka plan COMENİUS-Ağı “Girişimcilik Eğitimi ve İş Dünyası” – EE&WOW için, “yeni işler için yeni beceriler” ve “gençlik iş başında” gibi bayrak girişimleri ve temel yeterlilikleri için Avrupa çerçevesi, (örneğin No. 7) ile birlikte bir yaklaşım ve motivasyondur.

Genç insanlara, temel eğitimden daha ileri eğitime, kalifikasyona ve işe giden başarılı yolu bulmalarını sağlamak, Avrupa’da en çok değişen ve kişisel, sosyal, ekonomik ve insani boyutları olan görevlerden biridir.  Kariyer yönetme becerilerinin de geliştirilmesini içeren Girişimcilik Eğitimi, genç insanları güçlendirmek için bir kilit unsurdur ve tüm bölgesel ve kurumsal düzeylerde okullar, diğer eğitim organizasyonları, sosyal ortaklar, paydaşlar ve siyasi söz sahiplerinin yanı sıra kamu istihdam hizmetleri gibi kurumlar tarafından talep edilmektedir.

Amaç ve Hedefler

Ağın temel amacı, genç insanların gelecekteki istihdam ve yaşamları için gerekli olacak temel yaşam becerilerini, girişimci ruhunu ve bireysel yeterlilikleri kazanmalarını temin etmek için, Avrupa’daki uygulamaları, süreçleri ve politikaları geliştirmektir. Bu yaklaşım, konunun hem eğitim boyutunu hem de istihdam ve işgücü boyutunu ve ayrıca hem sosyal uyumu, hem de toplum ve demokrasiye olan katılımı ele almaktadır.

Avrupa ülkeleri ve bölgelerinde girişimcilik eğitimi hakkında oldukça farklı anlamlar ve yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımları karşılaştırmak ve EE içerisinde, temel konular hakkındaki ortak görüşü bulmak EE&WOW’ un takip ettiği en öncelikli hedeflerden bir tanesidir. Bu karşılaştırmanın sonuçlarına göre, üç konudaki ortak araştırma ve geliştirme ağın temel görevlerindendir

  • Girişimcilik Ruhu & Kariyer Yönetme Becerileri ve İş Dünyasına Geçiş
  • Politikalar, Stratejiler ve Ağlar
  • Öğrencilerin, öğretmenlerin ve girişimcilerin yetenekleri ile ilgili „Çapraz-Kontrol“

Başka bakış açılarına yönelik beklentiler

EE&WOW ağının sonuçları ve ürünleri oldukça pratik ve uygulanabilir araç ve gereçlerdir.

Girişimcilik eğitimdeki “Girişimcilik Ruhu” & “Kariyer Yönetme Becerileri ve İş Dünyasına Geçiş” için ve  “Politikalar, Stratejiler ve Ağlar” için olan “Yapılması ve Yapılmaması gerekenler”, okuldaki ve diğer eğitim kurumlarındaki veya paydaşlar, politikacılar ve makam sahibi yetkililer gibi, kurumlardaki uygulayıcıları tüm bölgesel düzeylerde, girişimcilik eğitiminin kendileriyle ilgili olan yönlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesini çeşitli uygulama alanları ile desteklemektedir. “Çapraz Kontrol” ’e dayalı tespitler ve tavsiyeler bu araç setini, yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde nitelikli, yoğun ve kesintisiz bir uygulama için tamamlamaktadır.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.