About the Comenius Network “Entrepreneurship Education and the World of Work”

Контекст и общ подход

„Разгръщане на творчеството и иновациите, включително предприемчивостта, при всички степени на образование и обучение” е стратегическа цел 4 от Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕТ 2020 ).

Тази стратегия е в основата на подхода и мотивировката за създаването на мрежата „Образованието по предприемачество и професионалният свят“ (EE&WoW), създадена по програма „Коменски”, заедно с мисиите на водещи инициативи като „Нови умения за нови професии” и „Младежта в действие”, както и Европейската рамка за ключови компетентности, и по-специално компетентност 7.

Една от задачите в Европа, която поставя най-големи предизвикателства с индивидуални и социални, икономически и човешки измерения, е да се даде възможност на младите хора за успешно преминаване от началното към следващите етапи на образование, придобиване на квалификация и професионална реализация. Образованието по предприемачество, включително развиването на умения за управление на кариерата, е ключов елемент за овластяване на младите хора и изискване към училищата, другите образователни организации, институциите като социални партньори и обществени служби по заетостта, както и към заинтересованите страни и създателите на политики на регионално и институционално равнище.

Цели и задачи

Основната цел на мрежата е да подобри практиките, процесите и политиките в Европа, да провери дали младежите изграждат основни житейски умения, предприемачески дух и индивидуални компетентности, които са необходими за личностното им развитие в бъдещата работа и живота. Този подход е насочен както към сферата на образованието, така и към заетостта и труда, социалното сближаване и участието в обществения живот и демокрацията.

В европейските държави и региони съществуват доста различни начини и подходи за образование по предприемачество (ОП). Сравняването на тези подходи и намирането на обща гледна точка към основните теми в рамките на ОП е една от основните задачи на мрежата „Образованието по предприемачество и професионалният свят”. На база на резултатите от това сравнение, ключови задачи за мрежата стават общите проучвания и разработки по три теми:

  • Предприемачески дух и умения за управление на кариерата и преход към професионалния свят;
  • Политики, стратегии и мрежи;
  • Кръстосана проверка на уменията и способностите от ученици, учители и предприемачи.

Очаквания за бъдещи перспективи

Резултатите и продуктите от дейността на мрежата „Образованието по предприемачество и професионалният свят”са напълно практически приложими инструменти и пособия.

Съветите за развиване на „Предприемачески дух”, „Умения за управление на кариерата и прехода от училище към професионалния свят” и за използване на „Политиките, стратегиите и мрежите” в образованието по предприемачество подпомагат работещите в училищата, в образователните и други институции, както и заинтересованите страни, създателите на политики, властите на регионално равнище при оценяването, разработването и подобряването на съответните аспекти на образованието по предприемачество в различни области на приложение. Изводите и препоръките от кръстосаната проверка допълват този набор от инструменти за широко, интензивно и непрекъснато използване на местно, регионално, национално и европейско равнище.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.